หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว  
 

วัดเขาแร่

วัดพิพัฒน์มงคล
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม อยู่ในระดับใด
  น้อย
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างโรง [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
อบต.ทุ่งยางเมือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไกรกลาง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีคีรีมาศ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-009 สายทางบ้านลุงป้อง ห [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองตูม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองตูม ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลกินปลาอำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบนเนิน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยอ ตำบลวังทองแดง [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ตัดหญ้าถนน ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางดง สมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ( ตำบลกลางดง ) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.สุโขทัย ประกาศ ผลการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนันสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ทม.สวรรคโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานหอย กองช่าง เทศบาลตำบลลานหอย ออกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้อาคารบ้านเรือนและสายไฟฟ้าในเขต [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ในเมือง ประกาศร่างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท. [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังใหญ่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่จั [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.ในเมือง ประกาศงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 10-032 สายบ้านยา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร รุ่นLC-2100T [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาขุนไกร ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังสายปากทาง-ไร่นายลับ ยิ้มแย้ม หมู่ที่ 7 ต [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
   
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3748  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/22307-22367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21805-21806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22223-22298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3729  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
สอบถามเรื่องเด็กแรกเกิด (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 249  ตอบ 2  
ถนนชำรุด (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 1736  ตอบ 5  
ถนนสายหน้าโรงพยาบาล (21 ก.ค. 2563)    อ่าน 674  ตอบ 1  
 
   
สท0023.3/ว1863 หนังสือ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 และแผ่นพับ  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1859 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1858 คณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1860 การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
กลุ่มงานส่งเสริมฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท 0023.3/ว1862 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการแหล่งน้ำประปาสถานีสูบน้ำ  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว4360 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งบัญชี ประจำปี 2563  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว4359 การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว4358 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว4308 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว4339 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท 0023.1/ว 1848 การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท 0023.3/ว1852 การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หอกระจายข่าว/สถานีขนส่ง [ แนบ1 ]  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1850 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ ตรวจสอบชื่อ สกุลและชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.4/ว1835 แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว1839  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.2/1843 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 9  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.2/1842 ปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Increase the Efficiency of Local Administration  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว4317 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว4316  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 2 ธ.ค. 2563 ]    
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
อบตทุ่งเสลี่ยม