หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ด.ต. สมบูรณ์ ฝั้นสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
" คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน้ำทิพย์
อบต.ทุ่งเสลี่ยม
1
2
3
 

วัดเขาแร่

วัดพิพัฒน์มงคล
 
 
 
 
 
 
  ประชากรตำบลทุ่งเสลี่ยม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา/ ขยายโอกาส จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม
 
โรงเรียนบ้านโชกม่วง
 
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อบต.ทุ่งเสลี่ยม)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (โรงเรียนธารน้ำทิพย์)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (โรงเรียนบ้านโซกม่วง)
 
 
 
 
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-615-660
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557