หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านอาชีพและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพเพียง
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานและการบริการประชาชน
 
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการที่ดี
 
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 
กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน
 
กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557